Datu aizsardzības informācija

Ar šo paziņojumu vēlamies jūs informēt par to, kādus personas datus mēs saglabājam un kā tos izmantojam saistībā ar mūsu savstarpējām līgumiskajām attiecībām (apdrošināšanas līgumu). Mēs informēsim par tiesībām, ko datu subjektiem nodrošina ES Vispārīgo datu aizsardzības regula (VDAR), kas stāsies spēkā 2018. gada 25. maijā.

Visi personas dati, kas mums tiek sniegti apdrošināšanas pieteikumā vai ko sniedz trešās puses, tiek saglabāti un apstrādāti pirmslīgumisko vajadzību novērtēšanas, klientu konsultāciju, kā arī apdrošināšanas līgumu noslēgšanas un apstrādes nolūkos. Personas dati tiek apstrādāti tikai īpašos nolūkos un saskaņā ar VDAR, Datu aizsardzības likumu, Apdrošināšanas līguma likuma attiecīgajiem noteikumiem un visiem citiem piemērojamajiem tiesību aktiem.

Mēs kā pārzinis VDAR izpratnē nosakām jūsu personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus:

 EUROLIFE Latvia SIA

 Gunāra Astras iela 8b

 LV - 1082 Riga

 office@eurolife.lv

Ja jums ir radušies jautājumi pa savu personas datu apstrādi, no 2018. gada 25. maija varat savu pieprasījumu nosūtīt uz iepriekš minēto adresi (ar piezīmi “Datu aizsardzības speciālistam”) vai nosūtīt e-pastu uz adresi dataprotectionofficer@eurolife.cc

Kādus personas datus mēs izmantojam?

Mēs apstrādājam datus, kurus esat mums sniedzis(-usi) apdrošināšanas piedāvājumā (pieteikuma datus), kā arī līguma datus un no trešajām personām (piemēram, brokeriem, ārstiem, ekspertiem un apdrošināšanas aģentiem) saņemtos datus. Šādi dati ir, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, informācija par apdrošinātajām interesēm, apdrošinājuma summa, līguma termiņš, apdrošināšanas prēmija un jūsu bankas dati. Šos datus mēs iesniedzam pieteikumā norādītajam apdrošināšanas partnerim, kurš tos apstrādā apdrošināšanas līguma noslēgšanas nolūkos.

Ja notiek apdrošināšanas gadījums, mēs vai apdrošināšanas uzņēmums apkopo un apstrādā papildu informāciju par pašu gadījumu (piemēram, apdrošināšanas gadījuma datumu, iemeslu, fotoattēlus, dokumentus utt.) un prasījuma datus (izmaksas apjomu, bankas datus utml.). Ja nepieciešams, tas var iekļaut datus, kas iegūti no tādām trešajām personām, kurām ir uzticēta prasījuma novērtēšana (piemēram, ekspertiem) vai kuru kompetencē ir attiecīgās informācijas sniegšana (piemēram, valsts un pašvaldību iestādes, liecinieki), vai kuru sniegtās ziņas ir nepieciešamas apdrošināšanas atlīdzības maksājuma veikšanai (ārsti, slimnīcas utt.).

Mēs apkopojam tikai nepieciešamo informāciju, tāpēc atsevišķos gadījumos pietiek tikai ar dažu minēto datu apstrādi.

Kādam nolūkam un uz kāda likumīgā pamata tiek apkopoti un apstrādāti dati?

a)(Apdrošināšanas) līgumu sagatavošana, administrēšana un izpildīšana (likumīgais pamats: VDAR 6. panta 1.(b) sadaļa)

Ja jūs iesniedzat apdrošināšanas pieteikumu, paziņojumi pieteikuma veidlapā ir nepieciešami apdrošinātā riska novērtēšanai. Dati tiek iesniegti pieteikumā norādītajai apdrošināšanas sabiedrībai. Ja apdrošināšanas līgums stājas spēkā, šie dati tiek apstrādāti līguma izpildes nolūkā, piemēram, polises izsniegšanai un prēmijas rēķina noformēšanai. Ja notiek apdrošināšanas gadījums, mums vai apdrošināšanas kompānijai ir jāapstrādā ar apdrošināšanas gadījumu saistītos papildus datus, lai noteiktu apdrošinātāja saistību apmēru atlīdzības izmaksāšanai.

b) Datu subjekta piekrišana (likumīgais pamats: VDAR 6. panta 1.(a) sadaļa un 9. pants, §11a VersVG)

Personas datu īpašo kategoriju (piemēram, veselības datu) apstrādei ir vajadzīga jūsu personīgā piekrišana, ja vien šī apstrāde nav nepieciešama likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

Apdrošināšanas līgumu noslēgšanas un izpildes pamatā ir personas datu apstrāde. Ja jūs savus personas datus nesniedzat pieprasītajā apjomā, noteiktos apstākļos var būt neiespējams ar jums noslēgt pieprasīto apdrošināšanas līgumu vai izvērtēt un izpildīt no jūsu apdrošināšanas attiecībām izrietošās atlīdzības prasības.

c)Uz apdrošināšanu attiecināmā statistika (likumīgais pamats: VDAR 6. panta 1.(b) un (f) sadaļa, 9. panta 2.(i) sadaļa)

Personas datu apstrāde ir nepieciešama arī uz apdrošināšanu attiecināmās statistikas apkopošanai, ko izmanto jaunu apdrošināšanas likmju izstrādei vai uzraudzības iestādes prasību izpildei. Mēs izmantojam jūsu apdrošināšanas līgumu datus, lai labāk izprastu apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēja un klienta attiecības, jo tas palīdz uzlabot mūsu konsultāciju pakalpojumus saistībā ar līguma grozījumiem vai papildinājumiem, pieņemt lēmumus, balstoties uz labas gribas principu vai nodrošināt labāku informācijas apmaiņu.

d) Ar datu apstrādi saistītie līgumos paredzētie pienākumi (likumīgais pamats: VDAR 6. panta 1.(c) sadaļa)

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izpildītu uz mums attiecināmos tiesiskos pienākumus, piemēram, uzraudzības nosacījumus, korporatīvo un nodokļu likumu nosacījumus attiecībā uz ierakstu saglabāšanu, kā arī konsultāciju pienākumus.

Dzīvības apdrošināšanas jomā mēs apstrādājam datus par jūsu nodokļu rezidences vietu, lai izpildītu ziņošanas pienākumus finanšu iestādēm saskaņā ar Vienoto ziņošanas standartu (CRS — Common Reporting Standard) un Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta (FACTA — Foreign Account Tax Compliance Act) starpvaldību nolīgumu ar ASV. Turklāt mūsu pienākumus nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums, lai izpildītu nepieciešamos piesardzības pienākumus attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Personas dati (piemēram, identitātes dati, ar jūsu profesionālo darbību saistītā informācija, jūsu līdzekļu avots) tiek apstrādāti arī šiem nolūkiem.

e)Mārketinga darbības (likumīgais pamats: VDAR 6. panta 1.(a) un (f) sadaļa)

Mēs apstrādājam jūsu datus arī mārketinga nolūkos, lai reklamētu mūsu un sadarbības partneru produktus. Lai veiksmīgāk pielāgotu reklāmas klientu vajadzībām un nodrošinātu pielāgotus piedāvājumus, mēs analizējam ar šo mērķi saistītos datus. Mums ir pamatotas intereses saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem piedāvāt viņu vajadzībām pielāgotus apdrošināšanas produktus. Jums ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

Ja vēlēsimies apstrādāt jūsu personas datus citos nolūkos, izņemot iepriekš norādītos, mēs par to informēsim atbilstoši likuma prasībām.

Ar ko mēs kopīgojam datus?

Ja tas būs nepieciešams jebkura minētā mērķa sasniegšanai vai noteikts ar likumu, mēs īpašos gadījumos datus pārsūtīsim attiecīgajam saņēmējam, kuram tie ir nepieciešami.

Iespējamie saņēmēji:

a)Apdrošināšanas sabiedrības

Mēs kā apdrošināšanas brokeris vai starpnieks iesniegsim datus pieteikumā norādītajai apdrošināšanas sabiedrībai.

b)Pārapdrošinātāji

Konkrētu risku apdrošināšanā apdrošināšanas sabiedrības cieši sadarbojas ar pārapdrošinātājiem, sniedzot atbalstu riska novērtēšanā un prasību izvērtēšanā. Šādos gadījumos var būt nepieciešama datu apmaiņa ar pārapdrošinātājiem riska vai prasību novērtējuma nolūkos.

c)Neatkarīgie apdrošināšanas aģenti

Ja izmantojat brokera, konsultanta vai apdrošināšanas aģenta pakalpojumus, jūsu personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un nodoti mūsu riska novērtēšanai, līguma apstrādei vai prasījumu novērtēšanai. Tāpat arī mēs kopīgojam jūsu personas datus ar jūsu aģentu, ja tas ir nepieciešams kompetentas apdrošināšanas konsultācijas nolūkos.

d)Iestādes, tiesas un citas trešās puses

Mēs kā finanšu pakalpojumu jomas uzņēmums esam pakļauti stingrām normatīvo aktu prasībām un valsts iestāžu uzraudzībai. Šajā kontekstā var rasties nepieciešamība mūsu apdrošināto personu datus atklāt valsts iestādēm vai tiesām pēc to pieprasījuma.

Prasības izpētes laikā var rasties nepieciešamība izmantot trešo personu, piemēram, ārstu, slimnīcu, ekspertu vai apdrošināšanas atlīdzību prasījumu novērtētāja pakalpojumus un kopīgot jūsu personas datus ar šīm personām.

e)Ar jūsu veselību saistīto datu saņēmēji

Saskaņā ar likuma noteikto dati, kas ir saistīti ar jūsu veselību, tikai īpašos gadījumos un jūsu sniegtās piekrišanas ietvaros, tomēr pat bez jūsu personīgās piekrišanas (nepieciešamas atsevišķās, individuālās situācijās) var tikt nodoti šādiem saņēmējiem:

pieteikumā minētajai apdrošināšanas sabiedrībai, ārstiem, slimnīcām vai citām medicīniskās aprūpes un veselības aprūpes iestādēm, kas veic izmeklējumus un ārstēšanu, pārapdrošinātājiem, kuri sadarbojas attiecīgās prasības apstrādē, ieceltiem un pilnvarotiem ekspertiem, iesaistīto personu pilnvarotiem vai likumīgiem pārstāvjiem, tiesām, prokuroriem, administratīvajām iestādēm, arbitrāžām vai citām trešo pušu iestādēm un organizācijām, kas ir atbildīgas par domstarpību atrisināšanu, tostarp visiem to ieceltajiem ekspertiem.

Kur dati tiek glabāti? Vai datus var pārsūtīt saņēmējiem trešajās valstīs?

Visi apdrošināšanas darījumu starpniecību un darbību gaitā apstrādātie dati tiek centrāli glabāti mūsu iekšējos datoros un ārējos datu centros, kas atbilst datu aizsardzības standartiem.

Datu pārsūtīšana saņēmējiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) notiek tikai tad, ja ES Komisija ir oficiāli apstiprinājusi to, ka attiecīgā trešā valsts spēj nodrošināt adekvātu datu aizsardzības līmeni vai pastāv citi datu aizsardzības pasākumi, piemēram, saistoši korporatīvie noteikumi vai ES līguma standartklauzulas.

Cik ilgi dati tiek glabāti?

Pamatā jūsu dati tiek glabāti mūsu apdrošināšanas attiecību periodā. Tomēr pastāv likumīgās saistības attiecībā uz ierakstu saglabāšanu, kas nosaka to, ka mēs saglabājam datus par jums vai trešajām personām (piemēram, līdzapdrošinātajiem), jūsu prasību lietas un apdrošināšanas līgumu pat pēc apdrošināšanas attiecību termiņa beigām vai noteiktu laiku pēc prasības apmierināšanas.

Mēs saglabājam jūsu personas datus tik ilgi, kamēr var tikt izvirzītas jebkādas likumīgas prasības saistībā ar mūsu apdrošināšanas attiecībām. Ar likumu noteiktie ierobežojuma periodi ir no 3 līdz 30 gadiem.

Kādas ir jūsu tiesības saskaņā ar Datu aizsardzības likumu?

Saskaņā ar VDAR 15.-22. pantu jūsu tiesības saistībā ar glabātajiem personas datiem attiecībā pret datu pārzini ir:

  • piekļuves tiesības;
  • tiesības izlabot neprecīzus vai nepilnīgus datus;
  • tiesības izdzēst nelikumīgi apstrādātus datus;
  • tiesības uz apstrādes ierobežošanu (no 2018. gada 25. maija);
  •  tiesības iebilst pret personas datu apstrādi (ja pastāv likumīgas intereses);
  • tiesības uz datu pārvietojamību: tiesības saņemt jūsu sniegtos datus strukturētā, vispārēji lietotā un mašīnlasāmā formātā (no 2018. gada 25. maija).

Ja jūsu datu apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, jūs šo piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā, un tā rezultātā mēs vairs nevarēsim apstrādāt jūsu datus, ja vien nebūs cita likumīga pamata, kas pieprasa turpmāku apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir piekrišana pirms tās atsaukšanas.

Datu subjektam ir jāsniedz informācija, pēc kuras viņu var identificēt, lai nodrošinātu to, ka atbilde sasniedz pareizo personu.

Ja uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek nelikumīgi apstrādāti, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā kā uzraudzības iestādei.